Politika e Privatësisë

Patient Privacy

Intercontinental Care është e përkushtuar të mbrojë privatësinë dhe të dhënat personale të klientëve të saj.

Ju lutemi lexoni me kujdes Politikën tonë të Privatësisë (“Politika”) për të kuptuar se si mblidhen, ruhen ose përdoren të dhënat tuaja personale dhe çfarë ndodh kur përdorni faqen tonë zyrtare të internetit https://interconcare.com/ (“Faqja e internetit ) dhe shërbimet e konsulencës (“Shërbimet”).

Politika së bashku me Kushtet e Shërbimit formojnë të gjithë Marrëveshjen ligjore (“Marrëveshjen”) midis jush si klient (“ju”, “përdorues”) dhe kompanisë sonë Intercontinental Care.

Kjo Marrëveshje vlen edhe për faqen tonë të internetit. Ju mund të shfletoni faqen tonë të internetit pa na dhënë informacionin tuaj personal. Megjithatë, nëse dëshironi të përdorni shërbimet tona të këshillimit, do t’ju duhet të na jepni disa nga të dhënat tuaja, veçanërisht gjendjen tuaj dhe dokumentet përkatëse.

Ne nuk do t’i ndajmë të dhënat tuaja personale me palët e treta për qëllime reklamimi, por vetëm me qendra të specializuara në mënyrë që të gjejmë ofertat përkatëse të paraqitura për ju bazuar në kërkesën tuaj.

Në rast se keni ndonjë pyetje në lidhje me mënyrën se si trajtohen të dhënat tuaja, mund të na kontaktoni duke përdorur formularin e mëposhtëm.

Nëse nuk jeni dakord me të gjithë Marrëveshjen ose me një pjesë të saj, ju lutemi ndaloni së përdoruri faqen tonë të internetit dhe mos kërkoni Shërbimet tona.

1. Kush jemi ne?

Kompania jonë quhet Intercontinental Care OÜ dhe është e bazuar në lagjen e lartë të inovacionit të Talinit, Estoni. Në këtë dokument, ne do t’i referohemi vetes si “ICC”, “ne” ose “ne”. Ju mund të na kontaktoni me email ose për të komunikuar me Zyrtarin tonë për Mbrojtjen e të Dhënave, duke përdorur formularin e kërkesës në fund të faqes ose duke shkruar një email te pacienti@interconcare.com.

Në përputhje me legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave, ICC do të jetë kontrolluesi i të dhënave përgjegjës për të dhënat tuaja personale kur përdorni Shërbimet tona nëse jetoni në një nga Shtetet Anëtare të Bashkimit Evropian (BE) ose në një vend në Zonën Ekonomike Evropiane ( EEA) dhe do të zbatojë të njëjtin standard të mbrojtjes së të dhënave edhe nëse jetoni në një vend jashtë BE-së dhe ZEE-së.

2. Si i mbledhim dhe përdorim të dhënat tuaja personale? 

Në këtë seksion, ne shpjegojmë se çfarë të dhënash mbledhim dhe për çfarë arsye. Në përgjithësi ekzistojnë tre kategori të të dhënave personale që ne i përpunojmë: të dhënat e mbledhura automatikisht, të dhënat që ju na jepni dhe të dhënat që marrim nga burime të tjera.

Kategoritë e të dhënave  Përshkrimi i kategorisë 
2.1. Të dhënat e mbledhura automatikisht.

Kur hyni në faqen tonë të internetit, disa të dhëna mblidhen automatikisht. Ne kemi nevojë për të dhëna teknike për të operuar, mirëmbajtur dhe përmirësuar faqen tonë të internetit. Të dhëna të tilla përfshijnë:

 • Ndërveprimet tuaja me faqen e internetit. Ne mund të mbledhim të dhëna për mënyrën se si ju përdorni faqen tonë të internetit. Të dhëna të tilla përfshijnë: faqet që shikoni, veçoritë që përdorni dhe vendet ku klikoni, etj.
 • Të dhënat e pajisjes dhe lidhjes. Ne mbledhim informacione rreth kompjuterit, telefonit, tabletit ose pajisjeve të tjera që përdorni për të hyrë në Shërbimet. Gjegjësisht, ne mbledhim: llojin e lidhjes dhe cilësimet kur ju aksesoni ose përdorni Shërbimet tona. Gjithashtu, sistemi operativ, lloji i shfletuesit, adresa IP, URL-të e faqeve referuese/dalëse, identifikuesit e pajisjes dhe të dhënat e përplasjes. Ne përdorim gjithashtu vendndodhjen gjeografike sipas adresës suaj IP dhe/ose preferencës së vendit në mënyrë që të përafrojmë vendndodhjen tuaj për t’ju ofruar një përvojë më të mirë shfletimi. Sa nga ky informacion mbledhim varet nga lloji dhe cilësimet e pajisjes që përdorni për të hyrë në faqen tonë të internetit.
 • Cookies dhe teknologji të ngjashme. Ne përdorim cookies për qëllime analitike. Ju mund t’i çaktivizoni cookies në cilësimet e shfletuesit tuaj në çdo kohë. Mësoni më shumë rreth përdorimit tonë të cookies më tej në këtë Politikë të Privatësisë.
2.2. Të dhënat që na jepni.

Kur dëshironi të kërkoni Shërbimet tona, ne do t’ju kërkojmë të na jepni disa nga të dhënat tuaja personale (emri, adresa e emailit ose numri i telefonit), në mënyrë që ne të jemi në gjendje të kontaktojmë me ju dhe të ofrojmë Shërbimet tona.

Ju gjithashtu mund t’i jepni të dhënat tuaja përmes bisedës telefonike. Të dhëna të tilla mund të përfshijnë: emrin tuaj, moshën, vendndodhjen, të dhënat mjekësore, etj.

2.3. Të dhënat që marrim nga burime të tjera. 

Ne gjithashtu mund të marrim informacionin nga burime të tjera dhe ta kombinojmë atë me informacionin që po mbledhim përmes faqes së internetit. Burime të tilla përfshijnë:

 • Të dhënat e mediave sociale. Kur klikoni në lidhjet në llogaritë tona të mediave sociale (Google, Facebook, Instagram, VK, Youtube, etj), ne do të marrim emrin dhe emailin tuaj. Ju lutemi kontrolloni cilësimet e privatësisë së shërbimit të palëve të treta dhe Politikën e Privatësisë së mediave sociale përkatëse.
 • Të dhëna nga ofruesit mjekësorë. Ne mund të marrim të dhëna të caktuara personale nga partnerët mjekësorë. Të dhëna të tilla mund të përfshijnë: planet e trajtimit, kuotimet e çmimeve dhe kopjet e faturave.

3. Pse dhe si i përdorim të dhënat tuaja?

Ne përdorim, përpunojmë dhe ruajmë informacionin tuaj sipas nevojës për të përmbushur kontratën tonë me ju dhe për interesat tona legjitime të biznesit, në funksionimin e faqes sonë të internetit dhe ofrimin e Shërbimeve tona, duke përfshirë:

Përshkrimi se pse ne përpunojmë të dhënat personale  Përshkrim Baza ligjore për përpunimin  Kategoritë e të dhënave personale të përdorura nga ne për përpunim 
3.1. Për të ofruar veçoritë e faqes në internet.

Ne mbledhim të dhënat për t’ju siguruar akses në faqen tonë të internetit dhe Shërbimet. Gjithashtu, për të ruajtur dhe përmirësuar shërbimet tona. Kjo përfshin përdorimin e të dhënave për:

 • Ju mundësojnë të përdorni faqen tonë të internetit.
 • Ju mundësojnë të kërkoni Shërbimin tonë.
Ekzekutimi i një kontrate Të dhënat e kontaktit, të dhënat e mediave sociale.
3.2. Për të ofruar Shërbimin tonë.

Ju mund të na jepni të dhëna shtesë në mënyrë që ne të mund ta përshtatim Shërbimin tonë vetëm për nevojat tuaja. Kjo përfshin përdorimin e të dhënave për:

 • Siguroni një sërë lehtësish mjekësore për një rast të veçantë.
 • Verifikoni identitetin tuaj.
Ekzekutimi i një kontrate Të dhënat e kontaktit, Të dhënat e mediave sociale, të dhënat mjekësore, të dhënat e udhëtimit Të dhënat e kujdestarit, të dhënat e thirrjeve telefonike.
3.3. Për të komunikuar informacion në lidhje me Shërbimet tona.

Ne përdorim të dhënat që mbledhim për të komunikuar me ju në lidhje me Shërbimet që keni kërkuar. Kjo përfshin përdorimin e të dhënave për:

 • Duke iu përgjigjur pyetjeve tuaja.
 • Ndihmon për të zgjidhur çështjet në lidhje me Shërbimet tona.
Performanca e një kontakti Të dhënat e kontaktit, Të dhënat e mediave sociale, të dhënat mjekësore, të dhënat e udhëtimit, të dhënat e kujdestarit, të dhënat e thirrjeve telefonike
3.4. Për të kryer kërkime dhe për qëllime analize. Ne mund të përdorim të dhënat që mbledhim për qëllime të testimit, analizës, kërkimit dhe zhvillimit të përgjithshëm të produktit dhe shërbimeve. Kjo na lejon gjithashtu të rrisim sigurinë dhe sigurinë, të zhvillojmë veçori të reja dhe të monitorojmë dhe përmirësojmë përvojën e klientit. Interesi legjitim Ndërveprimi juaj me faqen e internetit, të dhënat e pajisjes dhe lidhjes, “Cookies” dhe teknologji të ngjashme, të dhënat e llogarisë.
3.5. Për të krijuar një mjedis të sigurt. Ne gjithashtu mund të përdorim të dhëna për mënyrën se si e përdorni faqen tonë të internetit për të parandaluar, zbuluar ose hetuar mashtrimin, abuzimin, përdorimin e paligjshëm, shkeljet e Kushteve tona të Shërbimit dhe për të respektuar urdhrat e gjykatës, kërkesat qeveritare ose ligjet në fuqi. Interesi legjitim Ndërveprimi juaj me faqen e internetit, të dhënat e pajisjes dhe lidhjes, cookie-t dhe teknologjitë e ngjashme, të dhënat nga partnerët tanë, të dhënat e kontaktit, të dhënat e mediave sociale, të dhënat e llogarisë, të dhënat e udhëtimit, të dhëna të caktuara të Guardian
3.6. Për të operuar biznesin tonë dhe për të përmbushur detyrimet tona ligjore. Ne përdorim të dhënat personale që ju na jepni për të drejtuar biznesin tonë dhe për të përmbushur detyrimet tona ligjore. Pajtueshmëria me detyrimet ligjore Ndërveprimi juaj me faqen e internetit, të dhënat e pajisjes dhe lidhjes, cookie-t dhe teknologjitë e ngjashme, të dhënat nga partnerët tanë, të dhënat e kontaktit, të dhënat e mediave sociale, të dhënat e llogarisë, të dhënat e udhëtimit, të dhëna të caktuara të Guardian
3.7. Për të dërguar komunikime marketingu. Nëse jeni klienti ynë dhe na keni dhënë pëlqimin tuaj, ne mund të përdorim të dhënat e kontaktit që keni dhënë për t’ju dërguar komunikimet tona të marketingut, aty ku lejohet nga ligji në fuqi (përveç rastit kur ju nuk jeni tërhequr). Ju mund të tërhiqeni nga marrja e komunikimeve të tilla në çdo kohë. Pëlqimi Të dhënat e kontaktit, të dhënat e mediave sociale.
3.8. Qëllime të tjera. Ne do të kërkojmë pëlqimin tuaj për të përpunuar më tej të dhënat tuaja personale në rast se ne përdorim të dhënat tuaja personale për qëllime të tjera. Gjatë mbledhjes së të dhënave, ne do t’ju dërgojmë mesazhe individuale dhe do të marrim pëlqimin tuaj. Pëlqimi  

Nëse ne përdorim pëlqimin si bazë ligjore për përpunim, ju do të keni një zgjedhje për të zgjedhur ose për të hequr dorë nga çdo aktivitet përpunimi. Ju mund të tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë duke na dërguar një kërkesë duke përdorur formularët e kontaktit në faqen tonë të internetit ose në pacientin@interconcare.com

E vetmja bazë ligjore për përpunimin e të dhënave mjekësore është kryerja e një kontrate. Ne nuk do t’i përdorim të dhënat tuaja personale për asnjë arsye tjetër përveçse t’ju ofrojmë Shërbimin që keni kërkuar.

4. Si i përdorim cookies?

Një cookie është një pjesë e të dhënave e ruajtur në hard diskun e përdoruesit që përmban informacione rreth përdoruesit. Cookies në përgjithësi nuk na lejojnë t’ju identifikojmë personalisht. Ne përgjithësisht përdorim skedarët e sesionit për të ruajtur preferencat tuaja dhe skedarë të tillë skadojnë kur mbyllni shfletuesin tuaj. Këto cookie ka të ngjarë të jenë analitike ose kuki të performancës.

Të dhënat e mbledhura nga cookies mund të përfshijnë sa vijon:

   • Faqja e internetit që ju referoi tek ne;
   • Faqet e internetit që keni parë në faqen tonë të internetit;
   • Reklamat që keni parë dhe klikuar gjatë shfletimit të faqeve të ndryshme të internetit;
   • Preferencat e shfletuesit si gjuha;
   • Ne mbledhim gjithashtu informacione duke përdorur fenerët e uebit (të njohur gjithashtu si “pikselë gjurmues”).

Ne mund të përdorim Cookies për të shfaqur përmbajtjen bazuar në atë që shihni në faqen tonë të internetit për të personalizuar përvojën tuaj.

Ne përdorim kuki të palës së parë (të tilla si kukit e Google Analytics). Mund të mësoni më shumë rreth këtij mjeti të njohur analitik të uebsajtit këtu .

Këto cookie mbledhin informacione rreth mënyrës se si vizitorët përdorin një faqe interneti, si për shembull, në cilat faqe shkojnë vizitorët më shpesh dhe nëse marrin mesazhe gabimi nga faqet e internetit. Këto cookie nuk mbledhin informacion që identifikon një vizitor. Të gjitha informacionet që mbledhin këto cookie janë të grumbulluara dhe anonime. Përdoret vetëm për të përmirësuar mënyrën se si funksionon një faqe interneti. Mund të mësoni më shumë se si i mbron të dhënat tuaja këtu .

Shfletuesi juaj mund t’ju ndihmojë të menaxhoni cookies. Ju mund të zgjidhni që kompjuteri juaj t’ju paralajmërojë sa herë që dërgohet një cookie, ose mund të zgjidhni të çaktivizoni të gjitha skedarët e skedarëve. Nëse i çaktivizoni cookies, mund të mos keni akses në shumë veçori që e bëjnë faqen tonë të internetit më efikase dhe disa mund të mos funksionojnë siç duhet.

Sidoqoftë, nëse dëshironi të menaxhoni skedarët e skedarëve, këtu është një udhëzim se si ta bëni këtë. Për shembull, mund të zgjidhni të çaktivizoni të gjitha cookie-t. Ju e bëni këtë përmes cilësimeve të shfletuesit tuaj në çdo shfletues dhe pajisje që përdorni. Çdo shfletues është i ndryshëm, por zakonisht, këto cilësime janë nën menunë “opsionet” ose “preferencat”. Lidhjet e mëposhtme ofrojnë informacion në lidhje me cilësimet e cookie-ve për shfletuesit:

Gjithashtu, mund të tërhiqesh duke vizituar  faqen Tërheqje të Iniciativës së Reklamimit të Rrjetit  ose duke përdorur  shtesën e shfletuesit të anulimit të Google Analytics në .

5. Si i ndajmë dhe i zbulojmë të dhënat? 

Ne mund të ndajmë të dhënat tuaja personale në kushtet e mëposhtme:

5.1. Palët e treta të autorizuara. Ne mund të ndajmë informacione të caktuara me palët e autorizuara drejtpërdrejt nga ju për të marrë të dhëna të tilla. Për shembull, ne mund t’i ndajmë të dhënat tuaja me ofruesit mjekësorë bazuar në kërkesën tuaj specifike dhe për të kryer Marrëveshjen tonë me ju.

5.2. Siguria, qëllimet ligjore dhe zbatimi i ligjit. Ne do t’ua zbulojmë të dhënat tuaja personale palëve të treta në masën e nevojshme për: (i) përputhjen me një kërkesë të qeverisë, një urdhër gjykate ose ligjin në fuqi; (ii) parandaloni përdorimet e paligjshme të faqes sonë të internetit ose shkeljet e kushteve të shërbimit të faqes sonë të internetit dhe politikave tona; (iii) të mbrohemi kundër pretendimeve të palëve të treta; dhe (iv) të ndihmojë në parandalimin ose hetimin e mashtrimit (p.sh. falsifikimi).

5.3. Me pëlqimin tuaj. Në rastet kur ju keni dhënë pëlqimin tuaj, ne mund të ndajmë të dhënat tuaja personale, siç përshkruhet në momentin e pëlqimit.

6. Si i trajtojmë të dhënat tuaja?

6.1. Kriptimi dhe Siguria. Ne ofrojmë masa mbrojtëse fizike, elektronike dhe procedurale standarde të industrisë për të mbrojtur të dhënat personale që përpunojmë dhe ruajmë. Për shembull, ne përdorim masa teknike si kriptimi dhe masa të tjera mbrojtëse për të kufizuar aksesin në të dhënat tuaja dhe për t’u siguruar që të dhënat tuaja janë të sigurta dhe të mbrojtura nga humbja, aksesi i paautorizuar, zbulimi, ndryshimi ose shkatërrimi.

Megjithë përpjekjet tona më të mira, asnjë faqe interneti, aplikacion celular, bazë të dhënash apo sistem nuk është plotësisht i sigurt ose “provë hakeri”. Si rezultat, ne nuk mund të garantojmë ose garantojmë sigurinë e çdo informacioni që transmetoni në ose nëpërmjet sajtit të internetit dhe ju e bëni këtë me rrezikun tuaj. Ju mund të ndihmoni t’i mbani të dhënat tuaja të sigurta duke ndërmarrë hapa të arsyeshëm për të mbrojtur të dhënat tuaja personale kundër zbulimit ose keqpërdorimit të paautorizuar. Nëse keni një arsye për të besuar se ndërveprimi juaj me faqen tonë të internetit dhe/ose Shërbimin nuk është më i sigurt, ju lutemi na njoftoni menjëherë duke përdorur formularin e kërkesës më poshtë ose në pacientin@interconcare.com.

6.2. Ruajtja e të dhënave tuaja personale. Ne do t’i ruajmë të dhënat tuaja personale vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për të përmbushur qëllimet e përshkruara në këtë politikë. Megjithatë, ne mund të mbajmë disa nga të dhënat tuaja personale për të përmbushur detyrimet tona ligjore, duke përfshirë raportimin tatimor. Pasi të jenë përmbushur detyrimet tona ligjore, ne do të vazhdojmë me anulimin e të dhënave tuaja personale.

7. Si i trajtojmë të miturit?

Ne nuk mbledhim dhe nuk do të mbledhim me vetëdije të dhëna personale drejtpërdrejt nga ndonjë fëmijë nën 18 vjeç. Ne mund të përpunojmë të dhënat e një fëmije nën 18 vjeç vetëm me kërkesë të prindit ose kujdestarit dhe vetëm pas verifikimit të identitetit të prindit/kujdestarit dhe autoritetit për të përfaqësuar një fëmijë. Megjithatë, nëse jeni prind ose kujdestar dhe jeni të shqetësuar për të dhënat personale të fëmijës suaj, ju lutemi na kontaktoni duke përdorur formularin e kërkesës më poshtë ose në pacientin@interconcare.com.

8. Si mund t’i menaxhoni të dhënat tuaja personale? 

Në rast se na jepni të dhënat tuaja personale, ju mund të përdorni kompetencat tuaja dhe të ushtroni ndonjë nga të drejtat e përshkruara në këtë seksion. Nëse keni ndonjë pyetje shtesë, gjithmonë mund të dërgoni një email te pacienti@interconcare.com dhe ne do të bëjmë çmos për t’ju ndihmuar.

8.1. Qasja. Ju mund të kërkoni një shpjegim të të dhënave personale që ne përpunojmë për ju. Gjithashtu, ju mund të kërkoni një kopje të të dhënave tuaja personale që i nënshtrohen përpunimit.

8.2. Korrigjimi. Ju mund të korrigjoni/korrigjoni çdo të dhënë të pasaktë për ju.

8.3. Transportueshmëria e të dhënave.  Ju keni të drejtë të merrni të dhënat personale në lidhje me ju, të cilat na i keni dhënë. Ju mund të bëni një kërkesë për t’i transmetuar këto të dhëna drejtpërdrejt te një kontrollues tjetër të dhënash në një format të strukturuar, të përdorur zakonisht dhe të lexueshëm nga makina. Ne do t’i transmetojmë të dhënat tuaja drejtpërdrejt te një kontrollues tjetër në rastet kur kjo është teknikisht e realizueshme.

8.4. Fshirja. Ju keni të drejtë të jeni të harruar që do të thotë se ne do të fshijmë të gjitha të dhënat personale që ju na keni dhënë. Shënim, ne mund të mbajmë informacione të caktuara siç kërkohet nga ligji dhe për qëllime legjitime biznesi siç lejohet me ligj.

8.5. Kufizoni përpunimin. Ju mund të na kërkoni të ndalojmë përkohësisht ose përgjithmonë përpunimin e të gjitha ose disa prej të dhënave tuaja personale.

8.6. E drejta për të bërë ankesa. Ju keni të drejtë të paraqisni ankesa në lidhje me aktivitetet e përpunimit të të dhënave të kryera nga ne tek autoritetet kompetente për mbrojtjen e të dhënave.

8.7. E drejta për të shmangur vendimmarrjen e automatizuar. Ju keni të drejtë të mos i nënshtroheni një vendimi të bazuar vetëm në vendimmarrje të automatizuar, duke përfshirë profilizimin, ku vendimi do të kishte një efekt ligjor për ju ose do të prodhonte një efekt të ngjashëm domethënës.

9. A i transferojmë ne të dhënat tuaja? 

Për shkak të natyrës ndërkombëtare të Shërbimeve të Kujdesit Intercontinental, mund të na duhet të përpunojmë të dhënat tuaja jashtë vendit në të cilin banoni. Në një rast të tillë, ne do të përdorim masat mbrojtëse të përshtatshme (për shembull, klauzola kontraktuale për mbrojtjen e të dhënave), për të siguruar që informacioni juaj personal do të mbetet i mbrojtur në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë.

10. Si e përditësojmë këtë politikë? 

Ligjet dhe rregulloret në fuqi ndryshojnë me kalimin e kohës. Nëse vendosim të përditësojmë politikën tonë të privatësisë, ne do t’i postojmë ndryshimet në faqen tonë të internetit. Nëse ne ndryshojmë materialisht mënyrën në të cilën përpunojmë të dhënat tuaja personale, ne do t’ju ofrojmë një njoftim paraprak, ose kur kërkohet ligjërisht, do të kërkojmë pëlqimin tuaj përpara se të zbatojmë ndryshime të tilla. Ne ju inkurajojmë fuqimisht të lexoni Politikën tonë të Privatësisë dhe të mbani veten të informuar për praktikat tona.