Kushtet e Shërbimit

Terms of Service

1. Kushtet e Shërbimit

1.1. Këto Kushte të Shërbimit së bashku me Politikën tonë të Privatësisë formojnë të gjithë Marrëveshjen ndërmjet kompanisë sonë Intercontinental Care OÜ (në tekstin e mëtejmë “ICC”, “Kujdesi Ndërkontinental”, “Kompania”, “Ne”, “Ne”, “Ynë”) dhe ju si klienti ynë (në tekstin e mëtejmë “Ju”, “Juaj”, “Përdoruesi”).
1.2. Kjo Marrëveshje rregullon përdorimin e faqes së internetit të kompanisë sonë www.interconcare.com (“Faqja e internetit”) dhe Shërbimet e ofruara nga Intercontinental Care (“Shërbimi” ose “Shërbimet”).
1.3. Duke përdorur faqen e internetit dhe/ose duke kërkuar Shërbimet tona, ju pajtoheni me kushtet e përcaktuara në këtë Marrëveshje dhe do të bëni përpjekjet tuaja më të mira në mënyrë që të pajtoheni me këto Kushte. Në rast se nuk pajtoheni plotësisht me këtë Marrëveshje ose me ndonjë pjesë të saj, ju lutemi ndaloni menjëherë përdorimin e faqes së internetit dhe/ose Shërbimeve tona.
1.4. Intercontinental Care rezervon të drejtën për të bërë ndryshime në Kushtet e Marrëveshjes me ose pa njoftim paraprak për ju. Është përgjegjësia juaj e vetme që të kontrolloni periodikisht për çdo ndryshim ose përditësim të Marrëveshjes. Nëse nuk jeni dakord me versionin e ri të përditësuar të Marrëveshjes, ju lutemi ndaloni së përdoruri faqen e internetit dhe/ose Shërbimet tona.
1.5. Për të përdorur faqen e internetit dhe/ose Shërbimet duhet të jeni të paktën 18 vjeç. Nëse jeni i mitur, ndaloni së përdoruri faqen e internetit dhe/ose Shërbimet tona dhe kërkoni nga prindërit ose kujdestari ligjor që të kërkojë Shërbimet tona në emrin tuaj.

2. Shërbimet

2.1. Intercontinental Care është një kompani konsulente që u ofron përdoruesve të faqes së saj të internetit informacion në lidhje me shërbimet mjekësore dhe ofruesit e kujdesit shëndetësor në mbarë botën. Duke përdorur faqen e internetit dhe/ose Shërbimet tona, do t’ju ofrohet një sërë ofruesish të shërbimeve mjekësore bazuar në kërkesën tuaj specifike, duke përfshirë por pa u kufizuar në spitale, klinika, vendpushime mjekësore, banja mjekësore, qendra rehabilitimi, etj. (në tekstin e mëtejmë: si “Furnizues”).
2.2. ICC ofron një listë dhe përshkrim të shërbimeve të Ofruesve më të përshtatshëm bazuar në nevojat specifike të secilit Përdorues (p.sh. gjuha, shteti, gjendja mjekësore, etj.). Përdoruesi më pas mund të vendosë nëse dëshiron të caktojë një takim me një prej këtyre Ofruesve ose të kërkojë informacion shtesë.
2.3. Informacioni në lidhje me Ofruesit që është i disponueshëm në faqen e internetit dhe është marrë nga vetë Ofruesit ose është krijuar në bazë të informacionit nga faqet e internetit të Ofruesve. Ne bëjmë çmos për t’u siguruar që një informacion i tillë është i saktë dhe i përditësuar. Megjithatë, Intercontinental Care nuk mund të garantojë dhe nuk mund të mbahet përgjegjëse për saktësinë dhe saktësinë e një informacioni të tillë. Intercontinental Care nuk do të jetë përgjegjëse për mosdhënien e informacionit të saktë nga një Ofrues dhe as faqja e internetit nuk do të konsiderohet si një përfaqësim, rekomandim, garanci ose miratim i cilësisë së shërbimit dhe specializimit të ndonjë Ofruesi.
2.4. Intercontinental Care nuk është një ofrues i shërbimit mjekësor, por një ndërmjetës midis Përdoruesit dhe Ofruesit. Prandaj, çdo informacion i ofruar në faqen e internetit dhe/ose nëpërmjet Shërbimit, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, informacionin e dhënë nga Ofruesit ose ndonjë palë tjetër e tretë, nuk mund të shihet si një konsultim i duhur mjekësor ose ekzaminim mjekësor dhe nuk mund të përdoret në e tij të vendosë nëse do të vazhdojë me një trajtim mjekësor apo do ta ndërpresë atë.
2.5. Disa produkte farmaceutike të shfaqura në faqen tonë të internetit kërkojnë recetën e mjekut për përdorimin e tyre korrekt, ndërsa të tjerat mund të jenë të ndaluara në vende të caktuara. Është përgjegjësia juaj e vetme që të siguroheni që jeni në përputhje me rekomandimet e mjekëve tuaj dhe me ligjet e vendit ku jetoni.

3. Pagesa

3.1. Përdoruesit e faqes sonë të internetit nuk duhet të paguajnë për shërbimet e këshillimit të ofruara nga Intercontinental Care.
3.2. Pagesa bëhet vetëm dhe drejtpërdrejt tek Ofruesi i zgjedhur nga Përdoruesi për shërbimet që do të jenë ose që janë ofruar tashmë nga Ofruesi.
3.3. Intercontinental Care nuk shet ose ndan informacionin personal të përdoruesve të tij me palët e treta për qëllime reklamimi

4. Vlerësimet mjekësore

4.1. Shërbimi ynë përfshin një vlerësim të gjendjes së kaluar dhe të tanishme të Përdoruesit, analizën e historisë së tij mjekësore, përgatitjen e planeve të trajtimit dhe kuotimet e çmimeve nga Ofruesit, ndjekjen dhe ndihmën në krahasimin e ofertave të ndryshme.
4.2. Për të marrë rezultatet më të mira, ne rekomandojmë që Përdoruesi së pari të marrë kujdesin parësor nga një specialist mjekësor lokal përpara se të vazhdojë me përdorimin e faqes së internetit dhe shërbimeve të Kujdesit Intercontinental. Kjo siguron që Përdoruesi të ketë një kuptim më të mirë të llojit të trajtimit që kërkon, si dhe ekzaminimet e nevojshme dhe imazhet mjekësore që ne do të ekzaminohemi nga Ofruesit.
4.3. Duke kërkuar një Shërbimi, Përdoruesi pranon dhe pranon që:

   • Vlerësimi fillestar i marrë do të jetë i kufizuar dhe i përkohshëm;
   • Vlerësimi fillestar nuk konsiderohet dhe nuk synon të zëvendësojë një vlerësim të plotë mjekësor ose një vizitë personale te një mjek;
   • Specialistët mjekësorë që ofrojnë shërbime përmes faqes së internetit nuk posedojnë informacione thelbësore të cilat zakonisht mblidhen përmes një ekzaminimi personal;
   • Mungesa e një ekzaminimi personal mund të ndikojë në aftësinë e mjekut specialist për të diagnostikuar gjendjen, sëmundjen ose lëndimin tuaj.

4.4. Përdoruesi pranon që vlerësimi mjekësor i kryer nga Intercontinental Care nuk do të përdoret në asnjë lloj procesi ligjor, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, mosmarrëveshjet ligjore, proceset gjyqësore, arbitrazhi, pretendimet për përfitime të aftësisë së kufizuar etj.

4.5. Përdoruesi mund të sigurojë të dhëna mjekësore në emër të një personi tjetër, por vetëm nëse Përdoruesi jep njoftim paraprak për Intercontinental Care se:

   • Personi është anëtar i familjes së Përdoruesit;
   • Përdoruesi ka marrë një pëlqim paraprak nga ai person për ta përfaqësuar atë;
   • Personi nuk është në gjendje të dërgojë vetë një kërkesë përmes faqes në internet.

4.6. Për të marrë çdo lloj shërbimi nga Intercontinental Care, Përdoruesi duhet të sigurojë identifikimin aktual dhe të saktë, kontaktin dhe çdo informacion tjetër përkatës që kërkohet për të verifikuar identitetin e Përdoruesit. Është brenda përgjegjësisë vetëm të Përdoruesit të ruajë saktësinë dhe plotësinë e këtij informacioni. Duke dhënë një informacion të tillë, Përdoruesit garantojnë që informacioni është i vërtetë dhe i saktë.
4.7. Intercontinental Care do të mbledhë të dhënat e plota mjekësore të nevojshme dhe më pas do të krijojë një rast mjekësor. Në përputhje me informacionin e dhënë, Intercontinental Care do të përputhet me rastin mjekësor të Përdoruesit me deri në 3 (tre) Specialistë të ndryshëm Mjekësorë në rrjetin e Ofruesve të Kujdesit Intercontinental ose jashtë tij nëse e kërkon kompleksiteti i rastit. Këta Specialistë Mjekësorë do të marrin dokumentacionin nga Intercontinental Care dhe do të krijojnë një plan trajtimi. Më pas, Ofruesit do t’i dërgojnë planet e trajtimit dhe kuotimet e çmimeve te Intercontinental Care, e cila do t’ia përcjellë Përdoruesit. Përdoruesi i cili do të ketë të drejtën të zgjedhë se cili specialist mjekësor dhe ofrues do të ofrojë trajtimin.

5. Kufizimi i përgjegjësisë

5.1. Përveç siç përcaktohet shprehimisht në këto kushte ose kushte shtesë, Intercontinental Care nuk bën asnjë premtim ose deklaratë cilësore në lidhje me shërbimet e ofruara prej saj dhe nuk jep asnjë garanci në lidhje me këto shërbime.
5.2. Duke përdorur Shërbimet e saj të Uebsajtit, ju konfirmoni në mënyrë eksplicite se kuptoni dhe merrni përgjegjësi dhe merrni përsipër të gjitha rreziqet, të drejtpërdrejta ose të tërthorta, që vijnë nga përdorimi i faqes së internetit pa kufizime.
5.3. Intercontinental Care dhe punonjësit, menaxhmenti, partnerët, aksionarët dhe agjentët e saj nuk mbajnë asnjë përgjegjësi për dështime të çfarëdo lloji ose mbyllje të faqes në internet që rezulton në humbje të informacionit të biznesit, fitim ose humbje të tjera financiare për shkak të pretendimeve të çdo lloji, humbjeve, peticione, veprime ose ngjarje të tjera që ndodhin për shkak të vlefshmërisë së këtyre kushteve të përdorimit, duke përfshirë pa kufizime navigimin, përdorimin, aksesin në çdo skedar ose pjesë të tyre në uebsajt.
5.4. Intercontinental Care nuk mban asnjë përgjegjësi për korrektësinë, plotësimin dhe përditësimin e çdo informacioni të ofruar nga Ofruesit dhe/ose ndonjë palë tjetër të tretë në faqen e internetit.
5.5. Në këtë faqe interneti mund të ketë lidhje me faqet e internetit të palëve të treta. Lidhje të tilla ofrohen vetëm për lehtësinë e Përdoruesit. Intercontinental Care nuk mban asnjë përgjegjësi në rast të ndonjë dëmtimi ose humbjeje, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, për shkak të një vizite që vjen nga Intercontinental Care, ose nga përdorimi i shërbimeve nga faqet e internetit të palëve të treta.
5.6. Për më tepër, duke rënë dakord me kushtet e kësaj marrëveshjeje, Përdoruesi pranon të dëmshpërblejë, mbrojë dhe mbajë Intercontinental Care, filialet e saj dhe drejtorët, oficerët, punonjësit, aksionarët, partnerët dhe agjentët e tyre përkatës (bashkë, “Palët e Kujdesit Ndërkontinental”) të padëmshëm nga dhe kundër të gjitha pretendimeve, detyrimeve, humbjeve, dëmeve, kostove dhe shpenzimeve (përfshirë tarifat e arsyeshme ligjore) të shkaktuara nga çdo palë e Kujdesit Interkontinental si rezultat ose në lidhje me, çdo shkelje ose shkelje të pretenduar nga Përdoruesi ose kushdo që vepron në përputhje me në emër të ndonjë prej kushteve të kësaj Marrëveshjeje.

6. Mbrojtja e të dhënave

6.1. Për të marrë funksionalitetin e plotë të faqes së internetit dhe për të pasur akses në të gjitha veçoritë e sajtit, ju kërkohet të jepni informacione të caktuara private duke përfshirë, por pa u kufizuar në, informacione personale, specifike dhe të ndjeshme.
6.2. Ne respektojmë konfidencialitetin e informacionit privat dhe personal të të gjitha palëve bashkëpunuese. Megjithatë, nuk ka asnjë metodë të përsosur të sigurt për mbrojtjen e informacionit gjatë ruajtjes, përpunimit dhe transferimit të tij në formë elektronike. Ne nuk japim garancinë e plotë të sigurisë së tij të plotë, pavarësisht nga të gjitha përpjekjet e bëra nga Intercontinental Care.
6.3. Përdoruesi konfirmon se ai ka lexuar Politikën tonë të Privatësisë përpara se të kërkojë Shërbimet tona. Për më shumë informacion rreth procedurës së mbledhjes, përdorimit dhe/ose zbulimit të informacionit konfidencial të Përdoruesit, ju lutemi lexoni Politika e privatësisë .

7. Pronësia Intelektuale

7.1. Të gjitha asetet e faqes së internetit, duke përfshirë sistemin e organizimit dhe prezantimit të materialeve në faqen e internetit, janë pronë e Intercontinental Care. Këto materiale përfshijnë, por nuk kufizohen në, dizajnin, paraqitjen, pamjen dhe grafikën. Faqja e internetit dhe materialet e saj mbrohen nga ligjet dhe rregulloret në lidhje me pronësinë intelektuale, duke përfshirë, por pa u kufizuar në ligjet e të drejtave të autorit dhe ligje të tjera të ngjashme.

7.2. Përdorimi i pakushtëzuar dhe riprodhimi i materialeve të paraqitura në faqen e internetit pa lejen me shkrim të Intercontinental Care është i ndaluar.
7.3. Ju mund të përdorni faqen e internetit (duke përfshirë të gjitha materialet e lidhura me të) vetëm për përdorimin tuaj personal dhe jokomercial. Ndalohet riprodhimi, shpërndarja, modifikimi, krijimi i veprave të derivuara të, shfaqja publike, kryerja publike, ripublikimi, shkarkimi, ruajtja ose transmetimi i ndonjë prej materialeve të Kujdesit Ndërkontinental. Kur përdorni ndonjë informacion nga faqja e Intercontinental Care, lidhja aktive duke iu referuar burimit është e detyrueshme.

8. Përditësimet e faqes në internet

8.1. Ne përditësojmë rregullisht informacione teknike, të përmbajtjes dhe të tjera në faqen e internetit. 8.2. Ne nuk bëjmë asnjë pretendim për të garantuar plotësinë, saktësinë dhe pajtueshmërinë e informacionit të dhënë në faqen e internetit. Ne mund të shtojmë, rishikojmë ose fshijmë në çdo kohë informacion, gjuhë, udhëzues dhe shërbime të postuara në faqen e internetit.

9. Viruset kompjuterike

9.1. Ndonjëherë, dështimet e faqes në internet mund të ndodhin për shkak të një lidhjeje interneti, funksionimit të softuerit, transmetimit të të dhënave, etj., dhe është e mundur që të ndodhë një kopje e pasaktë ose jo e plotë e informacionit që gjendet në faqet e sajtit. Në mënyrë të ngjashme, faqet e internetit mund të përmbajnë kode me qëllim të keq ose programe të infektuara me viruse kompjuterike. Ne nuk mbajmë përgjegjësi dhe nuk mbajmë asnjë përgjegjësi që lidhet me punën e ndonjë softueri, praninë e ndonjë virusi kompjuterik ose elementë të tjerë me kod keqdashës, praninë e skedarëve shkatërrues ose të pasigurt që mund të shpërndahen ose ndikojnë ndryshe në softuerin dhe harduerin gjatë shfletimit të Përdoruesit të faqes së internetit, aksesin në çdo informacion në faqen e internetit, ose shkarkimin e ndonjë skedari nga faqja e internetit. Intercontinental Care nuk shpërndan qëllimisht asnjë lloj virusi,

10. Forca madhore

10.1. Në asnjë rast Intercontinental Care nuk do të jetë përgjegjëse ose përgjegjëse për çdo dështim ose vonesë në përmbushjen e detyrimeve të saj sipas këtij ligji që rrjedhin ose shkaktohen nga, drejtpërdrejt ose tërthorazi, forca jashtë kontrollit të saj, duke përfshirë, pa kufizim, grevat, ndërprerjet e punës, aksidentet, akte lufte ose terrorizmi, trazira civile ose ushtarake, katastrofa bërthamore ose natyrore ose akte të Zotit, dhe ndërprerje, humbje ose keqfunksionime të shërbimeve, komunikimeve ose shërbimeve kompjuterike (softuerike dhe harduerike).

11. Ligji në fuqi

11.1. Vlefshmëria, interpretimi dhe zbatimi i këtyre Kushteve të Përdorimit, çështjet që lindin ose lidhen me performancën ose shkeljen e këtyre Kushteve të Përdorimit dhe çështjet përkatëse do të rregullohen nga ligjet e Estonisë .

11.2. Çdo veprim ose procedim ligjor në lidhje me vlefshmërinë, interpretimin dhe zbatimin e këtyre Kushteve të Përdorimit, çështjet që lindin dhe/ose lidhen me performancën ose shkeljen e këtyre Kushteve të Përdorimit dhe çështjet e lidhura me to, do të zgjidhen me negociata.

11.3. Në rast se është e pamundur të arrihet një zgjidhje e përbashkët përmes negociatave, të gjitha mosmarrëveshjet do të ngrihen ekskluzivisht në gjykatat e vendosura në Estoni . Të gjitha palët pranojnë juridiksionin ekskluziv të këtyre gjykatave, duke hequr dorë nga çdo kundërshtim për përshtatshmërinë ose komoditetin e këtyre vendeve.

12. Ndarshmëria

12.1. Çdo dispozitë e këtyre Kushteve të Shërbimit që është e ndaluar ose e pazbatueshme në çdo juridiksion, për sa i përket këtij juridiksioni, do të jetë joefektive në masën e një ndalimi të tillë pa anuluar dispozitat e mbetura të këtij ligji, dhe çdo ndalim i tillë në një juridiksion të caktuar nuk do të zhvlerësojë ose bëjë dispozitë e tillë e pazbatueshme në çdo juridiksion tjetër.

13. Detyrë

Përdoruesi nuk mund të caktojë ose transferojë asnjë nga të drejtat ose detyrimet e Përdoruesit sipas këtyre Kushteve të Shërbimit pa pëlqimin paraprak me shkrim të Kompanisë. Intercontinental Care mund të caktojë ose transferojë një ose të gjitha të drejtat e kompanisë sipas këtyre Kushteve të Shërbimit, tërësisht ose pjesërisht, pa marrë pëlqimin ose miratimin paraprak të Përdoruesit.

14. Heqja dorë

14.1. Dështimi ose vonesa nga Intercontinental Care për të ushtruar ndonjë të drejtë, fuqi ose privilegj sipas këtyre Kushteve nuk do të funksionojë si heqje dorë prej tyre.

15. Titujt

15.1. Titujt e dispozitave janë vetëm për lehtësi dhe nuk do të përdoren për të kufizuar ose interpretuar ndonjë dispozitë të këtyre Kushteve të tyre.

16. Përkthime

16.1. Versioni origjinal, ligjërisht i detyrueshëm i këtij dokumenti është shkruar në anglisht dhe është përkthyer në gjuhë të tjera për lehtësinë e përdoruesve të tij që nuk flasin anglisht. Nëse ka ndonjë mospërputhje midis versionit anglisht dhe versionit të përkthyer, versioni anglisht do të konsiderohet i vlefshëm në vend të versionit të përkthyer.